398 Ortaklara Dağıtım Amacıyla Elde Tutulan Gruplara İlişkin Yükümlülükler

398 Ortaklara Dağıtım Amacıyla Elde Tutulan Gruplara İlişkin Yükümlülükler

Bu hesap, TFRS 5 kapsamında ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan elden çıkarılacak
gruplara ilişkin yükümlülüklerin izlenmesinde kullanılır. Bu hesap, ortaklara dağıtılacak gruplar itibarıyla alt hesaplara
ayrılabilir.
İşleyişi:

Elden çıkarılacak gruba ilişkin yükümlülükler, grup ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan olarak
sınıflandırıldığında; TFRS 5 uyarınca belirlenen ölçüm hükümleri uygulanarak bulunan değerleri üzerinden bu hesaba
alacak kaydedilir. İlgili grup ortaklara dağıtıldığında veya ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan grup niteliğini
kaybettiğinde hesaba borç kaydedilir.