42 TİCARİ BORÇLAR

42 TİCARİ BORÇLAR

Bu grup, on iki ay veya işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde yerine getirilmesi öngörülmeyen (diğer bir
ifadeyle uzun vadeli yükümlülük niteliği taşıyan) ve işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmetlerin
alımlarında veya üretimlerinde ortaya çıkan senetli ve senetsiz borçlarının izlendiği hesaplardan oluşur. Esas faaliyet
ilişkilerinden dolayı ana ortaklık, iştirak, iş ortaklığı, bağlı ortaklıklar ve kilit personel gibi ilişkili taraflardan olan borçlar
varsa, bu borçlar bu grupta açılan ilişkili taraflardan borçlar hesabında ilişkili taraf kimliğine göre ayrıntılı olarak alt
hesaplarda izlenir.
Tedarikçilerden temin edilen mal veya hizmetlerin teslim alınmasına rağmen henüz fatura veya ilgili belgesi
düzenlenmemiş olan borçlar, alt hesaplar kullanılmak suretiyle ayrıca izlenebilir.
Borç hesaplarına, borcun bütününü görmek adına nominal tutarları ile kayıt yapılır. Ancak borçlar için kısmen
veya tamamen ertelenmiş vade farkı hesaplanması durumunda ertelenmiş vade farkı giderleri düzeltici hesabı
kullanılarak bu borçların finansal durum tablosunda itfa edilmiş maliyetle raporlanması sağlanmış olur. Aynı şekilde
borçların kısmen veya tamamen reeskonta tabi tutulması durumunda ertelenmiş vade farkı giderleri düzeltici hesabı
kullanılarak bu borçların finansal durum tablosunda tasarruf değerleriyle raporlanması sağlanmış olur.