433 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar

433 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle)
ortaya çıkan ve “431 Ortaklara Borçlar”, “432 Ortaklıklara Borçlar” ile “435 Personele Borçlar” hesaplarından herhangi
birine dâhil edilemeyen diğer ilişkili taraflara olan uzun vadeli borçların izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Bu hesaba; borcun doğması halinde alacak, kısa vadeli yükümlülüklere aktarılması ya da nakden veya hesaben
ödenmesi durumunda ise borç kaydedilir.