432 Ortaklıklara Borçlar

432 Ortaklıklara Borçlar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine veya
müşterek girişimlerine (anlaşmalarına) olan uzun vadeli borçlarının izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Bu hesaba; borcun doğması halinde alacak, kısa vadeli yükümlülüklere aktarılması ya da nakden veya hesaben
ödenmesi durumunda ise borç kaydedilir.