431 Ortaklara Borçlar

431 Ortaklara Borçlar

Bu hesap işletmenin, esas faaliyet konusu dışındaki çeşitli işlemleri dolayısıyla ortaklarına olan uzun vadeli
borçlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Borcun doğması halinde hesaba alacak, kısa vadeli yükümlülüklere aktarılması ya da nakden veya hesaben
ödenmesi durumunda borç kaydedilir.
Ortaklara kâr payı olarak nakit yerine nakit dışı varlıklar dağıtılması durumunda muhasebe kayıtları şu şekilde
gerçekleştirilir: Ortaya çıkan yükümlülük dağıtılacak olan varlıkların gerçeğe uygun değeri üzerinden bu hesaba borç
kaydedilir, karşılığında ilgili özkaynak hesabı alacaklandırılır. Ayrıca bu yükümlülüğün defter değerinin her bir
raporlama dönemi sonu ve ödeme günü itibarıyla dağıtılacak varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen
değişikliklere göre düzeltilmesi amacıyla, ilgili özkaynak hesabı karşılığında bu hesap borçlandırılır ya da
alacaklandırılır. Yükümlülük kısa vadeli hale geldiğinde bu hesaptaki tutar “331 Ortaklara Borçlar” hesabına aktarılır.