472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları

472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları

Bu hesap, on iki aydan uzun sürede ödenmesi öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesinde
kullanılır.
İşleyişi:

On iki aydan uzun sürede ödenmesi beklenen kıdem tazminatı tutarları çalışanın bulunduğu birime bağlı olarak
ilgili fonksiyonel gider hesabının (Örneğin; “760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri” hesabı) borcuna karşılık, bu
hesabın alacağına kaydedilir. On iki ay içinde ödenmesi beklenen kıdem tazminatı tutarları “372 Kıdem Tazminatı
Karşılıkları” hesabına aktarıldığında, doğrudan bu hesaptan ödemeler gerçekleştirildiğinde, çalışana ait hesaplara alacak
kaydı yapıldığında ya da karşılık iptal edildiğinde bu hesaba borç kaydı yapılır.
TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından kıdem tazminatlarının ölçümünde tanımlanmış net fayda borcunun ya
da varlığının yeniden ölçümünden ortaya çıkan farklar bu hesabın borcu ya da alacağı karşılığında “803 Tanımlanmış
Fayda Planlarına İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabına kaydedilir.