494 Tesise Katılma Payları

494 Tesise Katılma Payları

Bu hesap, işletmeye ait tesislerden yararlanmak amacıyla üçüncü kişilerden alınan tesis bedellerine katılma
paylarının izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Katılma paylarının tahsilinde bu hesaba alacak, tesisin ömrü süresine göre belirlenecek itfa tutarları “649 Diğer
Faaliyetlerden Çeşitli Gelir ve Kazançlar” hesaba alınarak bu hesaba borç kaydedilir.