511 Sermaye Tamamlama Fonu

511 Sermaye Tamamlama Fonu

Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması sonucu
sermayenin tamamlanması yoluna gidilerek bilânço açıklarının kapatılması için ortakların tamamı veya bazı ortaklar
tarafından yapılan ödemelerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Sermayenin tamamlanması amacıyla ortaklarca yapılan ödemeler bu hesaba alacak kaydedilir.