521 Pay İptal Kârları

521 Pay İptal Kârları
Bu hesap, payların “500 Sermaye” hesabında yasal kayıtlardaki tutarından gösterilmesi nedeniyle pay iptal
işlemlerinde ortaya çıkan olumlu ve olumsuz farkların izlenmesinde kullanılır. Hesap borç ya da alacak bakiyesi
verebilir.

İşleyişi:
Payların iptali durumunda, ödenen bedelin ya da bu paylara ilişkin “515 Geri Alınmış Paylar (-)” hesabında yer
alan tutarın, iptal edilen payların nominal değerinden yüksek olması durumunda ortaya çıkan olumsuz fark bu hesabın
borcuna kaydedilirken, düşük olması durumunda ortaya çıkan olumlu fark ise alacağına kaydedilir.
Bu hesapta izlenen farkların sermayeye aktarılması durumunda, farkın olumlu ya da olumsuz olmasına bağlı
olarak hesaba borç ya da alacak kaydı yapılır.