556 Yabancı Para Çevrim Farkları ile Yurt Dışındaki Net Yatırıma İlişkin…

556 Yabancı Para Çevrim Farkları ile Yurt Dışındaki Net Yatırıma İlişkin Kur Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)
(Bu Hesap BOBİ FRS’yi Uygulayan İşletmeler Tarafından Kullanılır)

Bu hesap, ağırlıkla kullanılan para birimi TL’den farklı olan bağlı ortaklık, iştirak ve müştereken kontrol edilen
işletmelerdeki yatırımların özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmesi durumunda bu yatırımların finansal
tablolarının TL’ye çevriminde ortaya çıkan tüm kur farklarının izlenmesinde kullanılır.
İşletmenin iştirak ve müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlarını bireysel olmayan finansal
tablolarında özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirmesi durumunda, bu işletmelerdeki net yatırımının bir
parçasını oluşturan parasal bir kalemden kaynaklanan kur farkı kazanç veya kayıpları da bu hesapta izlenir. Ancak bu
tür parasal kalemlerden ortaya çıkan kur farkı kazanç ve kayıpları, bireysel finansal tablolarda özkaynaklar altında değil
kâr veya zarar tablosunda yer alır.
Diğer taraftan, bu hesap yurt dışındaki net yatırıma ilişkin kur riskinden korunma işlemindeki korunma aracından
kaynaklanan kazanç ve kayıpların etkin kısmına ilişkin birikimli tutarların izlenmesinde de kullanılır. Etkin olmayan kısmı ise doğrudan “667 Türev Araçlardan Sağlanan Kazançlar” ya da “677 Türev Araçlardan Kaynaklanan Zararlar ()” hesaplarında izlenir.
Hesap, yukarıda belirtilen farklı nitelikteki kazanç ve kayıpların ayrı bir şekilde izlenmesini sağlayacak şekilde alt hesaplara ayrılır.

İşleyişi:

Olumlu kur farkları bu hesaba alacak, olumsuz kur farkları hesaba borç kaydedilir. İştirak ya da müştereken kontrol edilen işletme elden çıkarıldığında, elden çıkarılan işletmeye ilişkin bu hesapta izlenen kur farkı kazanç veya kayıpları geçmiş yıllar kârları/zararları hesaplarına aktarılır.
Yurt dışındaki net yatırıma ilişkin kur riskinden korunma işlemindeki korunma aracından kaynaklanan döneme ilişkin kazançların etkin kısmı doğrudan bu hesaba alacak, kayıpların etkin kısmı ise doğrudan bu hesaba borç kaydedilir.
Yurt dışındaki işletme elden çıkarıldığında, elden çıkarılan işletmeye ilişkin bu hesapta izlenen birikmiş kazanç ve kayıplar geçmiş yıllar kârları/zararları hesaplarına aktarılır.