568 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak

568 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Diğer Gelirler (Giderler)
(±)

Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre sonradan kâr veya zarar hesaplarına aktarılacak
olan ve yukarıda belirtilen kazanç ve kayıpların kapsamına girmeyen özkaynaklara (TFRS’yi uygulayan işletmeler
açısından diğer kapsamlı gelire) yansıtılan diğer gelirlere (giderlere) ilişkin birikimli tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından;

“818 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirde Dönemde Kaydedilen Diğer Gelirler
(Giderler) (±)” ve “828 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirde Kaydedilen Diğer Gelirlere
(Giderlere) İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)” hesabından dönem sonlarında yapılan aktarımlarda, söz
konusu hesapların borç veya alacak bakiyesi vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da alacaklandırılır. Ayrıca, TFRS
hükümlerinin, bu hesapta izlenen tutarların dönemin diğer kapsamlı kâr veya zararına yansıtılmadan doğrudan bir
varlığın veya yükümlülüğün başlangıç maliyetine ya da defter değerine dâhil edilmesini öngördüğü durumlarda söz
konusu tutarlar ilgili varlık ve yükümlülük hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir; dolayısıyla bu durumda “828 Kâr
veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirde Kaydedilen Diğer Gelirlere (Giderlere) İlişkin Yeniden
Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)” hesabı çalıştırılmaz.

BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler açısından;

Dönemde ortaya çıkan ve sonradan kâr veya zarara aktarılacak özkaynaklarda kaydedilen diğer gelirler (giderler),
ilgili varlık veya yükümlülük hesabının borcu ya da alacağı karşılığında, doğrudan bu hesabın alacağına ya da borcuna
kaydedilir. Bu hesapta izlenen kazanç ve kayıplar BOBİ FRS hükümleri uygulanarak kapatılır.