600 Yurt İçi Satışlar

600 Yurt İçi Satışlar

Bu hesap, yurt içindeki müşterilere satılan mal ve sunulan hizmetler sonucu ortaya çıkan brüt hasılat tutarının
izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Yurt içindeki müşterilere satılan mal ve sunulan hizmetler sonucu ortaya çıkan hasılat brüt tutarı bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba borç kaydedilerek hesap kapatılır.