629 Diğer Giderler (-)

629 Diğer Giderler (-)

Bu hesap, yukarıdakilerin kapsamına girmeyen aşağıdaki giderler dâhil diğer maliyet ve giderlerin izlenmesinde
kullanılır.
Tam maliyet yöntemi kullanan işletmeler, faaliyetleri geçici veya kalıcı olarak durdurulan ya da henüz faaliyete
geçmemiş bölümlere ilişkin olan ve uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre dönüştürme maliyetlerine
dâhil edilmeyen sabit genel üretim giderlerini bu hesapta izler.

Ayrıca, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre varlıklara ilişkin değer düşüklüğü zararlarının
varlığın kullanım yerine bağlı olarak ilgili fonksiyonel gider hesabına kaydedildiği durumlarda, üretim bölümüyle ilgili
kullanılan varlıklara ilişkin değer düşüklüğü zararları ya da yeniden değerleme değer azalışları ile bunların iptalleri
maliyet hesapları kullanılmadan doğrudan bu hesapta izlenir.

İşleyişi:

Diğer maliyet ve giderler oluştuklarında bu hesabın borcuna yansıtılır. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen
Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek hesap kapatılır.