647 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlar

647 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlar

Bu hesap, yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin gerçeğe uygun değer artışlarının (gerçeğe uygun değer ile
ölçülenler açısından), önceki dönemlerde ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının iptalinden ortaya çıkan konusu
kalmayan karşılıkların (maliyet ile ölçülenler açısından), kira gelirlerinin ve satış kazançlarının izlenmesinde kullanılır.
Hesap, varlığın türüne ve gelir ya da kazancın niteliğine göre alt hesaplara ayrılır.
Diğer taraftan, esas faaliyetleri kapsamında gayrimenkullerden değer artış kazancı ve/veya kira geliri elde etmeyi
amaçlayan işletmeler, bu çerçevede sahip oldukları yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerini 60
BRÜT SATIŞ HASILATI grubunda ilgili hesapta izler. Söz konusu işletmeler, bu kapsamdaki yatırım amaçlı
gayrimenkullerine ilişkin kira geliri dışında kalan gelir ve kazançları bu hesapta izlemeye devam edebilir. Bu durumda,
bu hesapta izlenen gelir ve kazançlar ile “657 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Kaynaklanan Gider ve Zararlar (-)”
hesabında izlenen gider ve zararların net tutarı kâr veya zarar tablosunda brüt kâr veya zararın hesaplanmasına dâhil
edilecek şekilde satışların maliyeti kaleminden sonra sunulur.

İşleyişi:

Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin gelir ve kazançlar tahakkuk ettiğinde bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem
sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba borç
kaydedilerek hesap kapatılır.