648 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Ortaya Çıkan Kazançlar

648 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Ortaya Çıkan Kazançlar

Bu hesap, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ilişkin satış kazançlarının izlenmesinde kullanılır. Hesap
varlığın türüne göre alt hesaplara ayrılır.

İşleyişi:

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ilişkin satış kazançları bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem sonlarında
“690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba borç kaydedilerek hesap
kapatılır.