657 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Kaynaklanan Gider ve Zararlar (-)

657 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Kaynaklanan Gider ve Zararlar (-)

Bu hesap, yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin gerçeğe uygun değer azalışlarının (gerçeğe uygun değer ile
ölçülenler açısından), dönemde ayrılan değer düşüklüğü karşılık giderlerinin ve ayrılan karşılık tutarının aynı hesap
dönemi içerisindeki iptallerinin, amortisman giderlerinin (maliyet ile ölçülenler açısından) ve satış zararlarının
izlenmesinde kullanılır. Hesap varlığın türüne ve gelir ya da kazancın niteliğine göre alt hesaplara ayrılır.
Diğer taraftan, esas faaliyetleri kapsamında gayrimenkullerden değer artış kazancı ve/veya kira geliri elde etmeyi
amaçlayan işletmeler, bu çerçevede sahip oldukları yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin amortisman giderlerini “632
Genel Yönetim Giderleri (-)” hesabında izler. Söz konusu işletmeler, bu kapsamdaki yatırım amaçlı gayrimenkullerine
ilişkin amortisman giderleri dışında kalan gider ve zararlarını bu hesapta izlemeye devam edebilir. Bu durumda, bu
hesapta izlenen gider ve zararlar ile “647 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlar” hesabında
izlenen gelir ve kazançların net tutarı kâr veya zarar tablosunda brüt kâr veya zararın hesaplanmasına dâhil edilecek
şekilde satışların maliyeti kaleminden sonra sunulur.

İşleyişi:

Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin söz konusu gider ve zararlar tahakkuk ettiğinde bu hesaba borç kaydedilir.
Ayrıca ayrılan değer düşüklüğü karşılık tutarının aynı hesap dönemi içerisinde iptal edilmesi durumunda iptal edilen
tutarlar bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)”
hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek hesap kapatılır.