66 FİNANSAL GELİRLER

66 FİNANSAL GELİRLER

Bu grup, aşağıdaki gelir ve kazançların izlendiği hesaplardan oluşur:

➢ Mevduat hesapları, ticari olmayan alacaklar, menkul kıymet yatırımları ve nakit ve nakit benzerleri gibi
finansal varlıklardan sağlanan faiz gelirleri, satış kârları, değer artış kazançları, kâr payı gelirleri vb. gelir
ve kazançlar,
➢ Diğer gruplarda izlenmeyen kur farkı kazançları,

➢ Finansal yükümlülüklerden kaynaklanabilecek ve finansal giderlerde bir düzeltme olarak dikkate
alınmayan çeşitli kazançlar (örneğin; TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından finansal teminat
sözleşmelerine ilişkin değer düşüklüğü kazançları),
➢ Türev araçlardan ortaya çıkan; ancak borçlanma maliyetlerine yönelik düzeltme olarak dikkate alınmayan
ve esas faaliyetlerden ya da diğer faaliyetlerden gelir ve kazançlarda izlenmeyen gelir ve kazançlar,
➢ İşletmenin sahip olduğu net parasal pozisyon nedeniyle enflasyon karşısında satın alma gücünde meydana
gelen artışlar.
Diğer taraftan, işletmenin esas faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan alacakları, bağlı ortaklık, iştirak, iş ortaklığı
ve müştereken kontrol edilen işletme yatırımları gibi finansal varlıklarından elde ettiği gelir ve kazançları bu grupta değil
“64 (640-644) ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE KAZANÇLAR” ile “64 (645-649) DİĞER
FAALİYETLERDEN GELİR VE KAZANÇLAR” gruplarında izlenir.