659 Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gider ve Zararlar (-)

659 Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gider ve Zararlar (-)

Bu hesap, yukarıda yer alan hesapların kapsamına girmeyen işletmenin diğer faaliyetlerinden kaynaklanan gider
ve zararlarının izlenmesinde kullanılır.
Ortaklara kâr payı olarak nakit yerine nakit dışı varlıklar dağıtıldığında, kâr payı ödemesinin yapıldığı tarih
itibarıyla, dağıtılan varlığın defter değerinin ödenecek kâr payı için kaydedilen yükümlülüğün defter değerinden fazla
olması durumunda ortaya çıkan kayıp da bu hesapta izlenir.
Ayrıca, TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından “563 Yurt Dışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma
Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabında yer alan yurt dışındaki işletmedeki net yatırım riskinden korunma kayıplarının
birikimli tutarından, yurt dışındaki işletme elden çıkarıldığında kâr veya zarara yapılan aktarımlarda da bu hesap
kullanılır.

İşleyişi:

Gider ve zararlar tahakkuk ettiğinde bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler
Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek, hesap kapatılır.
TFRS hükümleri uyarınca yurt dışındaki işletme elden çıkarıldığında, elden çıkarılan işletmeye ilişkin “563 Yurt
Dışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabında izlenen birikimli kazançlar
“823 Yurt Dışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançlarına (Kayıplarına) İlişkin Yeniden Sınıflandırma
Düzeltmeleri (±)” hesabı karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.