665 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Değer Artış Kazançları

665 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Değer Artış Kazançları

Bu hesap, gerçeğe uygun değer yöntemiyle değerlenen nakit ve nakit benzeri varlıklar ile menkul kıymet
yatırımlarına ilişkin dönemde meydana gelen gerçeğe uygun değer artışlarının ve söz konusu varlıkların maliyet ya da
itfa edilmiş maliyet yöntemiyle değerlenmesi durumunda bunlara ilişkin daha önceki dönemlerde ayrılan değer
düşüklüğü karşılıklarının iptal edilen kısımlarının izlenmesinde kullanılır.
Bu hesap, değer artış kazançlarının niteliğine göre alt hesaplara ayrılır.
Ayrıca, TFRS uyarınca; itfa edilmiş maliyetinden ölçülen bir finansal yatırım, yeniden sınıflandırma sonucu
gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmeye başlandığında, söz konusu finansal yatırımın önceki
itfa edilmiş maliyeti ile finansal yatırımın yeniden sınıflandırma tarihindeki gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan
kaynaklanan kazanç ya da kayıpların ayrı bir finansal tablo kalemi olarak sunulması gerekmektedir. Bu nedenle, TFRS’yi
uygulayan işletmeler, bu tür bir yeniden sınıflandırma sonucu yeniden sınıflandırma tarihinde ortaya çıkan kazançları
bu hesabın altında açacakları alt bir hesapta ayrıca izler.
Benzer şekilde, TFRS uyarınca; gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıflandırılan
bir borçlanma aracı, yeniden sınıflandırma sonucu gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmeye
başlandığında, bu borçlanma aracıyla ilgili olarak daha önceden diğer kapsamlı gelire yansıtılmış olan birikimli kazanç
ya da kayıpların yeniden sınıflandırma tarihinde, yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak, kâr veya zarara yansıtılması
ve bunların ayrı bir finansal tablo kalemi olarak sunulması gerekmektedir. Bu nedenle, TFRS’yi uygulayan işletmeler,
bu tür bir yeniden sınıflandırma sonucu yeniden sınıflandırma tarihinde ortaya çıkan kazançları bu hesabın altında
açacakları alt bir hesapta ayrıca izler.

İşleyişi:

Nakit ve nakit benzeri varlıklar ile menkul kıymet yatırımlarına ilişkin gerçeğe uygun değer artışları ilgili varlık
hesabı karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.
Maliyet ya da itfa edilmiş maliyet yöntemiyle değerlenen nakit ve nakit benzeri finansal varlıklar ile menkul
kıymet yatırımlarına ilişkin önceki dönemlerde ayrılan değer düşüklüğü karşılığının iptali durumunda, “109 Nakit ve
Nakit Benzerleri Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)” hesabı ya da “118 Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları ()/
208
Finansal
Yatırımlar
Değer
Düşüklüğü
Karşılıkları
(-)”
hesabı
karşılığında,
bu
hesaba
alacak
kaydı
yapılır.
TFRS uyarınca gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıflandırılan borçlanma aracı
gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yatırım olarak yeniden sınıflandırıldığında, söz konusu
borçlanma aracına ilişkin “561 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan
Borçlanma Araçlarından Kazançlar (Kayıplar) (±)” hesabında izlenen birikimli kazançlar, “821 Gerçeğe Uygun Değer
Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Borçlanma Araçlarına İlişkin Kazançlar (Kayıplar)
Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)” hesabı karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.
Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba
borç kaydedilerek hesap kapatılır.