666 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gelir ve Kazançlar

666 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gelir ve Kazançlar

Bu hesap, işletmenin nakit ve nakit benzeri varlıkları ile menkul kıymet yatırımlarından elde ettiği faiz, kur farkı
ve değer artış kazançları hariç diğer gelir ve kazançların (satış kazançları, kâr payı kazançları vb.) izlenmesinde kullanılır.
TFRS uyarınca itfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal yatırımların finansal tablo dışı bırakılmasından
kaynaklanan kazanç ya da kayıpların ayrı bir finansal tablo kalemi olarak sunulması gerektiğinden, TFRS’yi uygulayan
işletmeler bu tür finansal yatırımların finansal tablo dışı bırakılmasından kaynaklanan kazançları bu hesabın altında
açacakları alt bir hesapta ayrıca izler.

İşleyişi:

İçinde bulunulan dönemde gelir ve kazançlar ortaya çıktığında bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem sonlarında
“690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba borç kaydedilerek hesap
kapatılır.