67 FİNANSAL GİDERLER (-)

67 FİNANSAL GİDERLER (-)

Bu grup, aşağıdaki gider ve zararların izlendiği hesaplardan oluşur:

➢ İşletmenin finans kuruluşlarından, kiralama işlemlerinden ve para ya da sermaye piyasalarından borçlandığı
tutarlarla ilgili olarak katlandığı ve varlıkların maliyetine dâhil edilmeyen faiz, kur farkları, kredi
komisyonları ve benzeri diğer giderler,
➢ Finansal yükümlülüklerle ilgili diğer kur farkı zararları (ticari borçlardan kaynaklananlar hariç),

➢ Finansal yükümlülüklerden kaynaklanan, yukarıdakilerin kapsamına girmeyen diğer çeşitli kayıplar
(örneğin; TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından finansal teminat sözleşmelerine ilişkin değer düşüklüğü
zararları),
➢ Vadeli mevduatlar, ticari olmayan alacaklar, menkul kıymet yatırımları ve nakit ve nakit benzerleri gibi
finansal varlıklardan kaynaklanan gerçeğe uygun değer azalışları, kur farkı zararları, dönemde ayrılan değer
düşüklüğü karşılık giderleri, satış zararları gibi gider ve zararlar ile dönemde ayrılan karşılık tutarının aynı hesap dönemi içerisindeki iptalinden ortaya çıkan kazançlar,

➢ Esas faaliyetlerde ya da diğer faaliyetlerde izlenmeyen; türev araçlardan ortaya çıkan gider ve zararlar ile
borçlanma maliyetlerine yönelik düzeltme olarak dikkate alınan gelir ve kazançlar,
➢ İşletmenin sahip olduğu net parasal pozisyon nedeniyle enflasyon karşısında satın alma gücünde meydana
gelen azalışlar.

Diğer taraftan, işletmenin esas faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan borçlarından kaynaklanan vade farkı ve kur farkı zararları bu grupta değil “650 Ticari Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı
Zararları (-)” hesabında izlenir. Ayrıca, işletmenin bağlı ortaklık, iştirak, iş ortaklığı ve müştereken kontrol edilen işletme yatırımları gibi finansal varlıkları dolayısıyla ortaya çıkan gider ve zararları 65 (655-659) DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR grubunda izlenir.