670 Kısa Vadeli Finansal Borçlanma Maliyetleri (-)

670 Kısa Vadeli Finansal Borçlanma Maliyetleri (-)

Bu hesap; banka kredilerinden, katılım bankalarından ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan fonlar ile kiralama
işlemlerinden ve çıkarılmış menkul kıymet niteliğindeki borçlanma araçları gibi para piyasalarından ya da sermaye
piyasalarından temin edilmiş olunan kısa vadeli finansal yükümlülüklerle ilgili olarak katlanılan faiz, kur farkı,
komisyon gideri gibi borçlanma maliyetlerinin izlenmesinde kullanılır. Ayrıca, kısa vadeli türev araçlardan kaynaklanan
ve borçlanma maliyetlerine yönelik düzeltme olarak dikkate alınan kazanç ve kayıplar da bu hesapta izlenir.

İşleyişi:

Kısa vadeli borçlanma maliyetleri 7 nolu sınıfta izlenir ve dönem sonlarında borçlanma maliyetlerinden
aktifleştirilmeyenler 7/A seçeneğinde “781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı”nın, 7/B seçeneğinde ise “798 Gider
Çeşitleri Yansıtma Hesapları”nın alacağı ile bu hesabın borcuna devredilir. Standart maliyet uygulamalarında “781
Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı” hesabında izlenen standart tutar bu hesabın borcuna aktarılır. Dönem sonlarında
“690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek hesap
kapatılır.