674 Kur Farkı Zararları (-)

674 Kur Farkı Zararları (-)

Bu hesap, dönemde ortaya çıkan kur farkı zararlarının izlenmesinde kullanılır.

Ancak ticari alacak ve borçlara ilişkin kur farkı zararları, borçlanma maliyetlerine dâhil edilen kur farkı
zararları ve finansal tabloların çevriminden kaynaklanan kur farkı zararları bu hesapta izlenmez.

Ticari alacaklara ve borçlara ilişkin kur farkı zararları “650 Ticari Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri ve Esas
Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Zararları (-)” hesabına kaydedilir. Borçlanma maliyetlerine dâhil edilen kur farkı zararları
da bu hesapta değil “670 Kısa Vadeli Finansal Borçlanma Maliyetleri (-)” ya da “671 Uzun Vadeli Finansal Borçlanma
Maliyetleri (-)” hesabında izlenir. İştirak, iş ortaklığı ve müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımların özkaynak
yöntemine göre muhasebeleştirilmesi durumunda bu yatırımların finansal tablolarının çevriminden kaynaklanan kur
farkı zararları uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine bağlı olarak “556 Yabancı Para Çevrim Farkları ile Yurt
Dışındaki Net Yatırıma İlişkin Kur Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” ya da “810 Dönemde Ortaya Çıkan
Yabancı Para Çevrim Farkları (±)” hesabına kaydedilir.

İşleyişi:

Dönemde ortaya çıkan kur farkı zararları ilgili varlık veya yükümlülük hesabı karşılığında bu hesaba borç
kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda
hesaba alacak kaydedilerek hesap kapatılır.