678 Diğer Finansal Giderler (-)

678 Diğer Finansal Giderler (-)

Bu hesap, yukarıda yer alan hesapların kapsamına girmeyen, işletmenin diğer finansal giderlerinin izlenmesinde
kullanılır.

İşleyişi:

Gider ve zararlar tahakkuk ettiğinde bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler
Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek hesap kapatılır.