737 Değişken Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

737 Değişken Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

Bu hesap, normal maliyet yöntemini kullanan işlemelerin değişken genel üretim giderlerini “736 Değişken Genel
Üretim Giderleri Hesabı”nda izlemeyi tercih etmesi durumunda söz konusu hesabın yansıtma hesabı olarak kullanılır.
İşleyişi:

Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, “736 Değişken Genel Üretim Giderleri Hesabı”nın borcuna
kaydedilen giderler ile önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış değişken
genel üretim giderleri maliyet unsuru olarak bu hesabın alacağı karşılığında mamul üreten işletmelerde “151 Yarı
Mamuller” hesabına, hizmet üretim işletmelerinde “622 Sunulan Hizmet Maliyeti (-)” hesabı veya ilgili varlık hesabına
(“154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri” hesabı gibi) ya da maliyet oluşum hesaplarını kullanmayı tercih eden
işletmelerde 70 (700-709) MALİYET OLUŞUM HESAPLARI grubundaki ilgili üretim hesaplarına borç kaydedilir.
Fiili maliyet yönteminin uygulandığı işletmelerde normalin üstünde boşa harcanan değişken genel üretim
giderleri, üretim maliyetlerine dağıtılmayıp, bu hesabın alacağı karşılığı doğrudan kâr veya zarar tablosu hesaplarından
“625 Stok Anormal Fire ve Kayıpları (-)” hesabına aktarılır. Diğer taraftan maliyet oluşum hesaplarını kullanan
işletmeler söz konusu zararları doğrudan bu hesaptan değil, ilgili üretim hesabının borcu karşılığında “625 Stok Anormal
Fire ve Kayıpları (-)” hesabına aktarır.
Bu hesap, dönem sonlarında “736 Değişken Genel Üretim Giderleri Hesabı” hesabıyla karşılaştırılarak kapatılır.
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerini uygulayan işletmeler, fiili değişken genel üretim giderleri ile önceden
saptanmış değişken genel üretim giderleri arasındaki farkları, farkların niteliğine uygun olarak “732 Genel Üretim
Giderleri Bütçe Farkları”, “733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları” ve “734 Genel Üretim Giderleri Kapasite
Farkları” fark hesaplarına aktarır.