801 Maddi Duran Varlıklara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan…

801 Maddi Duran Varlıklara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) (±)

Bu hesap, işletmenin yeniden değerleme modeli kullanarak ölçtüğü maddi duran varlıklarına ilişkin dönem içinde
yaptığı yeniden değerlemelerde ortaya çıkan ve diğer kapsamlı gelire yansıtılacak değer artış ve azalışlarının
izlenmesinde kullanılır. Bu hesap yeniden değerlemesi yapılan maddi duran varlıkların türüne göre alt hesaplara
ayrılabilir.

İşleyişi:

Dönem içerisinde yapılan yeniden değerleme sonucunda maddi duran varlığın değerinde ortaya çıkan değer
artışları ilgili maddi duran varlık hesabının borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Bununla birlikte ortaya çıkan
değer artışı, aynı varlığın daha önce kâr veya zararla ilişkilendirilmiş bulunan değer azalışlarını tersine çevirdiği ölçüde
bu hesapta muhasebeleştirilmez, maddi duran varlığın kullanım yerine bağlı olarak ilgili fonksiyon gider hesabının
alacağına kaydedilir.
Yapılan değerleme sonucunda maddi duran varlığın değerinde ortaya çıkan değer azalışları “551 Maddi Duran
Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları” hesabında ilgili varlığa ilişkin yer alan birikimli tutar ölçüsünde, ilgili maddi
duran varlık hesabının alacağı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Bununla birlikte, değer azalışının “551 Maddi
Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları” hesabında yer alan tutarı aşan kısmı bu hesapta muhasebeleştirilmez,
maddi duran varlığın kullanım yerine bağlı olarak ilgili fonksiyonel gider hesabının borcuna kaydedilir.
Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “551 Maddi Duran Varlıklar
Yeniden Değerleme Artışları” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.