802 Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin…

802 Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) (±)
Bu hesap, işletmenin yeniden değerleme modeli kullanarak ölçtüğü maddi olmayan duran varlıklarına ilişkin
dönem içinde yaptığı yeniden değerlemelerde ortaya çıkan ve diğer kapsamlı gelire yansıtılacak değer artış ve
azalışlarının izlenmesinde kullanılır. Bu hesap yeniden değerlemesi yapılan maddi olmayan duran varlıkların türüne göre
alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:

Dönem içerisinde yapılan yeniden değerleme sonucunda maddi olmayan duran varlığın değerinde ortaya çıkan
değer artışları ilgili maddi olmayan duran varlık hesabının borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Bununla
birlikte ortaya çıkan değer artışı, aynı varlığın daha önce kâr veya zararla ilişkilendirilmiş bulunan değer azalışlarını
tersine çevirdiği ölçüde bu hesapta muhasebeleştirilmez, maddi olmayan duran varlığın kullanım yerine bağlı olarak
ilgili fonksiyon gider hesabının alacağına kaydedilir.
Yapılan değerleme sonucunda maddi olmayan duran varlığın değerinde ortaya çıkan değer azalışları “552 Maddi
Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları” hesabında ilgili varlığa ilişkin yer alan birikimli tutar ölçüsünde,
ilgili maddi olmayan duran varlık hesabının alacağı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Bununla birlikte, değer
azalışının “552 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları” hesabında yer alan tutarı aşan kısmı bu
hesapta muhasebeleştirilmez, maddi olmayan duran varlığın kullanım yerine bağlı olarak ilgili fonksiyonel gider
hesabının borcuna kaydedilir.
Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “552 Maddi Olmayan Duran
Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.