1/1/2020 den itibaren Uygulamaya Giren Geri Kazanım Katılım Payı Uygulamasına İlişkin Kısa Kısa Notlar

1/1/2020 den itibareb Plastik poşet hariç diğer kalemlerden

 • lastik,
 • akümülatör,
 • pil,
 • madeni yağ,
 • bitkisel yağ,
 • elektrikli ve elektronik eşya,
 • ilaç,
 • plastik ambalaj,
 • metal ambalaj,
 • cam ambalaj,
 • ahşap ambalaj dan da

geri kazanım katılım payı alınmasına ilişkin uygulamaya başlanmıştır.

Plastik poşetler için satış noktalarından,

Diğer ürünler için ise piyasaya süren/ithalatçı gerçek veya tüzel kişilerden geri kazanım katılım payı alınacaktır.

Tedarik amaçlı üretilmesi halinde üreticilere bu ürünler için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü oluşmayacaktır. 

Tedarikçilerden temin edilen ürünlere kendi adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak ve kendini üretici/piyasaya süren olarak tanıtmak sureti ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişilerden geri kazanım katılım payı alınacaktır.

Serbest dolaşıma sokulmak sureti ile millileştirilen ürünler ithalatçı gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt içinde piyasaya arz edilmiş sayılır ve ithalatçılardan geri kazanım katılım payı alınacaktır.

Bu minvalde sözkonusu ürünleri yurtiçinde piyasaya arz edenler, Piyasaya arz etmiş oldukları ürünleri Kanunun ekli (1) sayılı listesi kapsamında sınıflandırarak, adet ve/veya ağırlık olarak tanımlayıp kayıt altına almakla yükümlüdür.

Geri kazanım katılım paylarına ilişkin beyan ve ödeme işlemleri yerine getirilmelidir.

Geri kazanım katılım payına tabi olan ürünlerden ambalajlı olarak piyasaya sürülenlerin birincil (satış) ambalajları için de beyan yapılacak ancak bu ambalajlar için geri kazanım katılım payı ödenmeyecektir. Bu ürünlerin birincil ambalajları haricindeki diğer ambalajları için geri kazanım katılım payı ödenecektir.

Yönetmelik kapsamında yer almayan bir ürünün ithalatı/piyasaya arzı sırasında bu Yönetmeliğe tabi bir ürünün de ithalinin/piyasaya arzının gerçekleştirilmesi halinde Kanunun ek-1 sayılı listesinde o ürün için belirlenen geri kazanım katılım payından piyasaya süren sorumludur.

Yönetmelik kapsamında yapılacak bildirim ve beyanların piyasaya sürenler/ithalatçıların ilgili muhasebe sorumluları tarafından incelenip onaylanması gerekmektedir.

Bildirim ve beyannamelerine esas veriler 2872 sayılı kapsamında tanımlanan çevre görevlisi tarafından incelenip onaylanacaktır.

Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde; piyasaya sürenler/ithalatçılar ve satış noktaları bu Yönetmelik kapsamındaki bildirimlerinin ve beyannamelerinin ayrı ayrı veya birlikte karşılaştırmalı olarak yeminli mali müşavirlere inceletilmesi ve/veya doğrulatılmasını sağlamak veya bağımsız denetim kuruluşlarına inceletilmesini sağlamak ve inceleme/sonuç/değerlendirme raporlarını Bakanlığa sunmak zorundadırlar.

Plastik poşetler hariç, geri kazanım katılım payı uygulanan diğer ürünlerde, MAHSUPLAŞMA sistemi getirilmiştir.

Duruma göre iade Yönetmelikte, mahsuplaşmaya esas iade işlemlerinin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 1/1/2020 tarihinden itibaren yurt içinde piyasaya sürülen ve geri kazanım katılım payı alınan ürünler için geçerli olduğu, plastik poşetlere için geçerli olmadığı belirtilmiştir.