126 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

126 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

Bu hesap, işletmenin ilişkili taraflara (ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları, kilit yönetici personel vb. gibi) yaptığı esas faaliyet konusunu oluşturan mal satışları ve hizmet sunumlarından kaynaklanan hasılat karşılığında ortaya çıkan ve en fazla on iki ay veya işletmenin normal faaliyet dönemi içerisinde tahsil edilecek alacakların toplu
olarak izlenmesinde kullanılır. Hesap, ilişkili tarafın kimliğine ve senetli ve senetsiz oluşuna göre alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:

Alacağının doğması ile bu hesaba borç, nakden veya hesaben tahsil edilmesi halinde alacak kaydedilir.