128 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)

128 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)

Bu hesap; uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülmesi gereken senetli veya senetsiz ticari alacakların tutarlarına ilave edilmiş; ancak gelecek aylarda kâr veya zarar hesaplarında gelir yazılacak vade farkı gelirlerinin izlenmesinde kullanılır. Bu hesaptaki tutar, ticari alacakları dönem
sonu itibarıyla itfa edilmiş maliyetine indirger. Hesapta, ticari alacak tutarlarının nominal tutarları ile tahsilat dönemlerine göre etkin faiz oranı kullanılarak hesaplanmış bugünkü değerleri arasındaki farkı gösteren henüz gerçekleşmemiş olan faiz gelirleri (vade farkı gelirleri) izlenir.
Ayrıca uyguladıkları geçerli finansal raporlama çerçevesine göre alacakların reeskont ayırmak suretiyle tasarruf değerleri ile izlenmesi durumunda ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde de bu hesap kullanılır.

İşleyişi:

Uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen senetli veya senetsiz ticari alacaklara ilişkin vade farklarının gelecek aylara isabet eden tutarları bu hesaba alacak kaydedilir. İlgili dönemlerde o döneme düşen vade farkı tutarının “640 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Vade Farkı Gelirleri ve Esas
Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Kazançları” hesabına aktarılmasında bu hesaba borç kaydedilir. Alacağın değersiz alacak haline gelmesi durumunda bu hesaptaki tutar alacak tutarından indirilir kalan tutar zarar kaydedilir.
Alacaklara reeskont uygulaması yapıldığı durumlarda hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, “650 Ticari Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Zararları (-)” hesabına borç kaydedilir. İzleyen dönemde bu hesap “640 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Vade Farkı Gelirleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı
Kazançları” hesabına aktarılarak kapatılır.