129 Ticari Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

129 Ticari Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

Bu hesap, bu grupta yer alan ticari alacaklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak, “651 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Değer Düşüklüğü Karşılık Giderleri (-)” hesabına borç kaydedilir.

Karşılık ayrılmış olan alacağın tahsilinde ya da tahmin değişikliklerine bağlı olarak ayrılan değer düşüklüğü zararının kısmen ya da tamamen iptali halinde bu hesaba borç kaydedilir. Tahsil ya da tahmin değişiklikleri sonucu yapılan değer düşüklüğü karşılığı iptalinin karşılığın ayrıldığı dönemde olması durumunda iptal işlemi “651 Esas
Faaliyet Alacaklarına İlişkin Değer Düşüklüğü Karşılık Giderleri (-)” hesabına alacak kaydedilerek yapılır. Değer düşüklüğü zararının iptalinin değer düşüklüğü karşılığının ayrıldığı dönemden sonra olması durumunda iptal işlemi “641 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Konusu Kalmayan Karşılıklar” hesabına alacak kaydedilerek yapılır. Alacağın tahsilinin imkânsız olduğunun kesinleşmesi durumunda bu hesaba borç, ilgili hesaba da alacak kaydedilir. Gerçekleşen zararın ayrılan karşılıklardan fazla olması halinde, ayrılan karşılığı aşan zarar “654 Esas Faaliyetlerden Diğer Çeşitli Gider ve Zararlar (-)” hesabına borç kaydedilir.