132 Ortaklıklardan Alacaklar

132 Ortaklıklardan Alacaklar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri (kâr payı dağıtım ilanı, ödünç verme vb.) dolayısıyla bağlı ortaklıklarından, iştiraklerinden ve müşterek girişimlerinden (anlaşmalarından) olan alacaklarının izlenmesinde
kullanılır.

İşleyişi:

Bu hesaba; alacağın doğması halinde borç, nakden veya hesaben tahsil edilmesi halinde ise alacak kaydedilir.