135 Personelden Alacaklar

135 Personelden Alacaklar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri (ödünç verme vb.) dolayısıyla kilit yönetici personel (işletmenin faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan genel müdür, yönetim kurulu üyeleri vb. kişiler) ile diğer personelden olan çeşitli alacaklarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Bu hesaba, alacağın doğması halinde borç; nakden veya hesaben tahsil edilmesi halinde ise alacak kaydedilir.