136 Diğer Çeşitli Alacaklar

136 Diğer Çeşitli Alacaklar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaya çıkan ve yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dâhil edilemeyen ilişkili taraflar dışındaki diğer taraflardan olan çeşitli alacakların izlenmesinde kullanılır. İşletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal satışları ve hizmet sunumları dışında diğer
varlıkları ile ilgili gerçekleştirdiği işlemlerden doğan alacakları da (duran varlık satışından alacaklar gibi) bu hesapta izlenir.

İşleyişi:

Yukarıda belirtilen alacaklar doğduğunda bu hesaba borç; nakden veya hesaben tahsil edilmesi halinde ise alacak kaydedilir.