158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

Bu hesap, stoklara ilişkin ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak, “626 Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Giderleri (-)” hesabının borcuna kaydedilir.
Karşılık ayrılan stok kaleminin işletme içinde kullanılması ya da satılması halinde; bu hesaba borç kaydedilerek, ilgili stokun kayıtlı değerinden mahsup edilir. Daha önce değer düşüklüğü hesaplanıp karşılık ayrılan stok kalemlerinin koşulların değişmesi nedeniyle değer düşüklüğü riski ortadan kalkmış ise; daha önce ayrılan karşılık iptal edilir ve “627 Stoklara İlişkin Konusu Kalmayan Karşılıklar (+)” hesabına aktarılarak bu hesaba borç kaydedilir. Karşılık iptallerinin karşılığın ayrıldığı hesap döneminde olması durumunda, iptal edilen tutarlar, dönem içinde ayrılan karşılık giderleri tutarından mahsup edilir.