189 Sayım ve Tesellüm Noksanları Karşılıkları (-)

189 Sayım ve Tesellüm Noksanları Karşılıkları (-)

Bu hesap; “188 Sayım ve Tesellüm Noksanları” hesabına kaydedilen sayım ve tesellüm noksanlarından henüz araştırılması tamamlanamamış ve bu nedenle kapatılmamış olanların tutarı kadar ayrılacak olan karşılıkların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Sayım ve tesellüm noksanlarına ilişkin olarak ayrılan karşılık tutarı bu hesaba alacak, noksanlığın stoklarla ilgili olması durumunda “629 Diğer Giderler (-)” hesabına, noksanlığın diğer varlıklarla ilgili olması durumunda ise “659 Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gider ve Zararlar (-)” hesabında açılacak karşılık giderleri alt hesabına borç kaydedilir.
Karşılık nedeninin bulunmaması ve işletme bünyesinde zarar olarak üstlenilmesi halinde “188 Sayım ve Tesellüm Noksanları” hesabının alacağı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Noksanlık, sorumludan tahsil edilmiş veya noksanlığa neden olan ilgili hesapla düzeltilmiş ise; ayrılan karşılık tutarı, iptalin sonraki hesap döneminde olması
durumunda, “629 Diğer Giderler (-)” hesaba (noksanlık stoklarla ilgiliyse) ya da “649 Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gelir ve Kazançlar” hesabında (noksanlık diğer varlıklarla ilgiliyse) açılacak konusu kalmayan karşılıklar alt hesabına devredilerek, iptalin aynı dönemde olması durumunda ise dönem içinde ayrılan karşılık giderleri tutarından mahsup edilerek kapatılır.