194 Verilen İş ve Personel Avansları

194 Verilen İş ve Personel Avansları

Bu hesap, işletme adına mal ve hizmet satın alacak, işletme adına bir kısım gider ve ödemeleri yapacak personel ve personel dışındaki kişilere verilen iş avansları ile personel ve işçilere maaş, ücret ve yolluklarına mahsuben önceden
ödenen avansların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

İş avansları açısından; avans verildiğinde bu hesaba borç; avans alanın ibraz ettiği harcama veya ödeme belgelerine dayanılarak ilgili hesapların borcu karşılığında, bu hesaba alacak kaydedilir. Personel avansları açısından; yapılan ödemeler bu hesaba borç; nakden iadeler ile istihkaklardan kesilen tutarlar ve tevdi edilen belgeler tutarı alacak kaydedilir.