245 Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

245 Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Bu hesap; gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullerin izlenmesinde
kullanılır.
Ayrıca, tamamlandığında yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kullanılmak üzere inşa edilmekte veya
geliştirilmekte olan gayrimenkuller de inşa veya geliştirme sırasında gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesi
durumunda bu hesap altında açılacak alt hesapta ayrıca izlenir.

İşleyişi:

Yatırım amacıyla edinilen gayrimenkuller maliyet bedeliyle veya TFRS 16 Kiralamalar ya da BOBİ FRS Bölüm
15 Kiralamalar uyarınca ilk kayda almada belirlenen değeri üzerinden bu hesaba borç kaydedilir. Diğer varlık
gruplarından ya da “246 Maliyetle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” hesabından bu hesaba transfer edilen
gayrimenkuller ise, gerçeğe uygun değerleri üzerinden bu hesaba borç kaydedilir. Diğer varlık gruplarından yatırım
amaçlı gayrimenkul grubuna transfer edilen varlığın transfer öncesi 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR grubunda
sınıflandırılan bir varlık olması durumunda bu varlığın transfer öncesi net defter değeri ile gerçeğe uygun değeri
arasındaki fark kâr veya zarar tablosu hesaplarına değil özkaynaklarda yer alan “801 Maddi Duran Varlıklara İlişkin
Dönemde Ortaya Çıkan Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) (±)” hesabına kaydedilir.
Dönem sonlarında gerçeğe uygun değerde meydana gelen artışlar bu hesaba borç, “647 Yatırım Amaçlı
Gayrimenkullerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlar” hesabına alacak kaydedilir. Gerçeğe uygun değerde meydana gelen
azalışlar ise bu hesaba alacak, “657 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Kaynaklanan Gider ve Zararlar (-)” hesabına
borç kaydedilir.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılmasında, diğer varlık gruplarına transferinde, maliyet değeri
üzerinden ölçülmeye başlanması durumunda veya satılmaya hazır duran varlık grubuna aktarılmasında (TFRS’yi
uygulayan işletmeler açısından) bu hesaba alacak kaydedilir.