246 Maliyetle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

246 Maliyetle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Bu hesap; maliyet yöntemi kullanılarak ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullerin izlenmesinde kullanılır.

Ayrıca, tamamlandığında yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kullanılmak üzere inşa edilmekte veya
geliştirilmekte olan gayrimenkuller de inşa veya geliştirme sırasında maliyet değeri üzerinden ölçülmesi durumunda bu
hesap altında açılacak alt hesapta ayrıca izlenir.

İşleyişi

Yatırım amacıyla edinilen gayrimenkuller maliyet bedeliyle veya TFRS 16 ya da BOBİ FRS Bölüm 15 uyarınca
ilk kayda almada belirlenen değeri üzerinden bu hesaba borç kaydedilir. Diğer varlık gruplarından ya da “245 Gerçeğe
Uygun Değerle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” hesabından bu hesaba transfer edilen gayrimenkuller de
maliyet bedeliyle bu hesaba borç kaydedilir.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılmasında, diğer varlık gruplarına transferinde, gerçeğe uygun
değeri üzerinden ölçülmeye başlanması durumunda veya satılmaya hazır duran varlık grubuna aktarılmasında (TFRS’yi
uygulayan işletmeler açısından) bu hesaba alacak kaydedilir.
Elden çıkarmada kayıtlı değerle satış değeri arasındaki olumlu farklar “647 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden
Elde Edilen Gelir ve Kazançlar” hesabına alacak, olumsuz farklar ise “657 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden
Kaynaklanan Gider ve Zararlar (-)” hesabına borç kaydedilir.