248 Birikmiş Amortismanlar (-)

248 Birikmiş Amortismanlar (-)

Bu hesap; maliyet yöntemi kullanılarak ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin birikmiş amortisman tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Ayrılan amortismanlar bu hesaba alacak; “657 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Kaynaklanan Gider ve Zararlar (-)” hesabına borç kaydedilir.
Satılan, diğer varlık gruplarına transfer edilen, 19 (196-199) SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR grubuna aktarılan (TFRS uygulayan işletmeler açısından), kullanılma yeteneğini kaybeden, faydalı
ömrünü tamamlayan yatırım amaçlı gayrimenkullere ait birikmiş amortisman tutarları ise bu hesaba borç kaydedilir.