257 Maddi Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

257 Maddi Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

Bu hesap, maddi duran varlıklara ilişkin değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesinde kullanılır.
Hesap, maddi duran varlık hesapları paralelinde alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:

Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak, kâr veya zarar tablosu hesaplarından maddi duran varlığın kullanım
yerine bağlı olarak ilgili fonksiyonel gider hesabına borç kaydedilir.
Karşılık ayrılmış olan maddi duran varlıkların elden çıkarılmasında ya da tahmin değişikliklerine bağlı olarak
ayrılan değer düşüklüğü zararının kısmen ya da tamamen iptali halinde bu hesaba borç kaydedilir. Değer düşüklüğü
zararının iptali işlemi değer düşüklüğü karşılığının ayrıldığı dönemde veya ayrıldığı dönemden sonra olmasına
bakılmaksızın karşılık giderinin kayıt edildiği ilgili fonksiyonel gider hesabına alacak kaydedilerek yapılır.