258 Birikmiş Amortismanlar (-)

258 Birikmiş Amortismanlar (-)

Bu hesap; maddi duran varlıklara ilişkin birikmiş amortisman tutarlarının izlenmesinde kullanılır.
Hesap, maddi duran varlık hesapları paralelinde alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:

Ayrılan amortismanlar bu hesaba alacak; kâr veya zarar tablosu hesaplarından maddi duran varlığın kullanım
yerine bağlı olarak ilgili fonksiyonel gider hesabına borç kaydedilir. Satılan, devredilen, kullanılma yeteneğini kaybeden,
faydalı ömrünü tamamlayan ve aktiften çıkartılan maddi duran varlıklara ait birikmiş amortisman tutarları ise bu hesaba
borç; ilgili varlık hesabına da alacak kaydedilir.