280 Peşin Ödenmiş (Gelecek Yıllara Ait) Giderler

280 Peşin Ödenmiş (Gelecek Yıllara Ait) Giderler

Bu hesap, cari hesap dönemi içinde hesaben veya peşin olarak ödenen ve cari dönem içinde ilgili kâr veya zarar
tablosu hesaplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek yıllara ait peşin ödenmiş giderlerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Gelecek yıllarda ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç kaydedilecek olan peşin ödenen giderler, bu hesabın
borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesapta izlenen gider tutarlarından izleyen dönemin on iki aya isabet eden
tutarları “180 Peşin Ödenmiş (Gelecek Aylara Ait) Giderler” hesabına aktarılarak bu hesap alacaklandırılır.