281 Gelir Tahakkukları

281 Gelir Tahakkukları

Bu hesap, üçüncü kişilerden tahsil edilmesi ya da kesinleşmesi üzerine ait oldukları hesaba kesin borç kaydı on
iki aydan daha uzun bir sürede yapılacak gelirlerin, içinde bulunulan döneme ait olan kısımlarının izlenmesinde
kullanılır. Ancak tahakkuk eden gelirlerin doğrudan ilgili hesabın borcuna kaydedildiği durumlarda (örneğin; banka
mevduatlarına ilişkin faiz tahakkuklarının doğrudan bankalarla ilgili hesaba borç kaydedildiği durumlarda) bu hesap
kullanılmaz.

İşleyişi:

Dönem sonlarında, cari döneme ait olarak hesaplanan gelir tutarları, ilgili kâr veya zarar tablosu hesabı
karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Ayrıca bu hesapta izlenen tutarların izleyen cari dönemde tahsil edilecek veya
kesinleşecek kısımları “181 Gelir Tahakkukları” hesabının borcuna aktarılarak bu hesaba alacak kaydedilir. Diğer
taraftan, alacakların kesinleşmesi halinde hesaptaki tutarlar bu hesabın alacağına karşılık, ilgili hesapların borcuna
aktarılarak kapatılır.