302 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri

302 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri

Bu hesap; orijinal vadeleri on iki aydan daha uzun olan kredilerin, raporlama tarihinden itibaren on iki ay
içerisinde ödenecek anapara ve faizlerinin izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Dönem sonunda “400 Banka Kredileri” ya da “401 Diğer Finans Kuruluşlarına Borçlar” hesabının borcu
karşılığında ilgili kredinin on iki ay içerisinde ödenecek anapara tutarı ve on iki ay içerisinde ödenecek faizlerin tahakkuk
eden kısmı bu hesaba alacak kaydedilir. Bu hesaba aktarım yapıldıktan sonra dönem içerisinde krediye ilişkin tahakkuk
eden faiz giderlerinden içinde bulunulan dönemde ödenecek olan kısım bu hesaba alacak, karşılığında ise ilgili
borçlanma maliyeti hesabına borç kaydı yapılır. Krediye ilişkin anapara veya faiz ödemeleri yapıldıkça, bu hesaba borç
kaydı yapılır. Bu şekilde kayıt yapılması durumunda, “308 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabı kullanılmaz.
İşletmelerin, uzun vadeli banka kredilerini uzun vadeli yükümlülük hesaplarında bu kredilere ilişkin gelecekte
tahakkuk edecek toplam faizlerle birlikte toplam ödenecek tutar üzerinden izlemeleri durumunda, bu hesaba, kredi için
gelecek on iki ay içerisinde ödenecek toplam tutar (faiz dâhil) alacak kaydedilir. Karşılığında “400 Banka Kredileri” ya
da “401 Diğer Finans Kuruluşlarına Borçlar” hesap borçlandırılır. Gelecek on iki ay içerisinde ödenecek; ancak henüz
tahakkuk etmediğinden “408 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabında izlenmeye devam eden faiz tutarları ise
“408 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabının karşılığında, “308 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabın
borcuna kaydedilir. Kredi anapara ve faizleri ödendiğinde ise bu hesaba borç kaydı yapılır.