304 Çıkarılmış Kısa Vadeli Borçlanma Araçları

304 Çıkarılmış Kısa Vadeli Borçlanma Araçları

Bu hesap, tedavüldeki finansman bonoları ve banka bonoları gibi bir yıldan kısa vadeli borçlanma araçları
karşılığında sağlanan kısa vadeli kaynakların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Menkul kıymetler ihraç edildiğinde bu hesaba alacak, ödenmeleri halinde borç kaydedilir. Bunların ve bunlara
ilişkin faiz giderlerinin izlenmesinde “300 Banka Kredileri” hesabının açıklamalarındaki esaslar uygulanır.