37 (372 – 379) KARŞILIKLAR

37 (372 – 379) KARŞILIKLAR

Dönem kârından ödenecek vergi ve diğer yasal karşılıklar dışında kalan karşılıklar bu gruptaki hesaplarda izlenir.
Bu grup, raporlama tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarı ya da yerine getirilme zamanı belirsiz olan ve
uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre karşılık olarak finansal tablolarda gösterilmesi gereken uzun
vadeli yükümlülüklerin izlendiği hesaplardan oluşur. Varlıkların defter değerini düzeltici nitelikteki amortisman, değer
düşüklüğü gibi giderler bu grupta değil, aktifi düzenleyici nitelikteki hesaplarda izlenir. Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin karşılıklar da bu grupta yer alır.
Karşılıklar, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre kayda alma kriterlerini sağladıklarında
belirlenen değerleri üzerinden bu grupta yer alan ilgili hesaba alacak kaydedilir. Sonraki ölçümlerinde tahmin edilen
karşılık tutarında bir değişiklik olması durumunda hesapta yer alan tutarda düzeltme yapılır. Ayrılan karşılık tutarı
maliyet hesapları kullanılmaksızın doğrudan bir varlığın maliyetine dâhil edilmediği sürece bu grupta yer alan hesaplar
karşılığında kâr veya zarar hesapları ya da maliyet hesapları çalıştırılır. Karşılık tutarının yükümlülüğün yerine
getirilmesi için yapılması beklenen harcamaların iskonto edilmiş bugünkü değeri üzerinden ölçülmesi durumunda
zamanın geçmesinden kaynaklı artışlar finansal gider olarak “673 Diğer Faiz Giderleri (-)” hesabına borç kaydedilir.
Ayrılan karşılıklar iptal edildiğinde bu hesaba borç kaydı yapılır.