380 Ertelenmiş (Gelecek Aylara Ait) Gelirler

380 Ertelenmiş (Gelecek Aylara Ait) Gelirler

Bu hesap, gelecek hesap dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin on iki aydan kısa süreye ait kısımlarının
izlendiği hesaptır.

İşleyişi:

Gelecek hesap dönemlerine ait peşin tahsil olunan ve gelecek aylarda kâr veya zarar hesaplarına gelir olarak
aktarılacak tutarlar bu hesabın alacağına kaydedilir. İlişkin olduğu aylarda bu hesaba borç kaydedilmek suretiyle ilgili
gelir hesabına aktarılır. Dönem sonlarında, uzun vadeli yükümlülükler içerisinde “480 Ertelenmiş (Gelecek Yıllara Ait)
Gelirler” hesabında izlenen gelir tutarlarının izleyen dönemin on iki aya isabet eden tutarları, bu hesabın alacağına
aktarılır.