409 Türev Araçlardan Borçlar

409 Türev Araçlardan Borçlar

Bu hesap, türev araç işlemlerinden doğan uzun vadeli borçların izlenmesinde kullanılır. Bu hesaba kaydedilen
değerleme farkları, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca kâr veya zarar ya da özkaynak hesabı ile
ilişkilendirilir.
İşleyişi:

Türev araç işlemleri nedeniyle yüklenilen uzun vadeli borçlar bu hesabın alacağına kaydedilir. Yükümlülüğün
ortadan kalkması veya yerine getirilmesi halinde bu hesaba borç kaydedilir. Ayrıca, türev araçlarla ilgili yükümlülüklerin
on iki ay içinde yerine getirilecek kısımları bu hesaba borç kaydedilirken, “309 Türev Araçlardan Borçlar” hesabına
alacak kaydedilir.
Türev araçlarda meydana gelen gerçeğe uygun değer artışları bu hesabın alacağına, türev araçların işletme
tarafından edinilme amaçlarına göre ilgili kâr veya zarar tablosu hesabının (“677 Türev Araçlardan Kaynaklanan Zararlar
(-)” hesabı gibi) ya da bunların özkaynaklara yansıtıldığı durumlarda BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler için “556
Yabancı Para Çevrim Farkları ile Yurt Dışındaki Net Yatırıma İlişkin Kur Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
(±)” ya da “562 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabının, TFRS’yi uygulayan işletmeler
için 81 nolu grupta yer alan ilgili hesabın (“812 Dönemde Ortaya Çıkan Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları
(Kayıpları) (±)” ya da “814 Opsiyonların Zaman Değerinde Dönemde Ortaya Çıkan Değişiklikler (±)” hesabı gibi)
borcuna kaydedilir. Türev araçlarda meydana gelen gerçeğe uygun değer azalışları ise, bu hesabın borcuna, türev
araçların işletme tarafından edinilme amaçlarına göre ilgili kâr veya zarar tablosu hesabının ya da bunların özkaynaklara
yansıdığı durumlarda BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler için “556 Yabancı Para Çevrim Farkları ile Yurt Dışındaki
Net Yatırıma İlişkin Kur Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” ya da “562 Nakit Akış Riskinden Korunma
Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabının, TFRS’yi uygulayan işletmeler için 81 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN
SINIFLANDIRILACAK DÖNEME İLİŞKİN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER) grubunda yer
alan ilgili hesabın alacağına kaydedilir.