426 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

426 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

Bu hesap, işletmenin ilişkili taraflardan (ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları, kilit yönetici personel
vb. gibi) yaptığı esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmetlerin alımlarından veya üretimlerinden kaynaklanan ve
on iki aydan veya işletmenin normal faaliyet döngüsünden daha uzun süre içerisinde yerine getirilmesi beklenen ticari
borçlarının izlenmesinde kullanılır. Hesap, ilişkili tarafın kimliğine ve senetli ve senetsiz oluşuna göre alt bölümlere
ayrılabilir.
İşleyişi:

İlişkili taraflara ticari borcun doğması ile bu hesaba alacak, kısa vadeli yükümlülüklere aktarılması ya da
hesaben veya nakden ödenmesi halinde borç kaydedilir.